პენტი იკონენი

,,ფსიქოანალიზის ძირითადი ინსტრუმენტები” – პენტი იკონენი

ფსიქოანალიზის ამოცანაა   დაეხმაროს ანალიზირებულს თავად გააცნობიეროს საკუთარი ფსიქიკის შინაარსი. მოცემულ  სტატიაში  ავტორი ამ ამოცანის გადაწყვეტისათვის  საჭირო ოთხ ძირითად ინსტუმენტს გამოყოფს: 1. ანალიზირებულის  თვითდაკვირვება; 2. ანალიტიკოსის დახმარება თვითდაკვირვებისათვის  ხელისშემშლელი წინააღმდეგობის დანახვაში ( ე.ი წინააღმდეგობის ანალიზი); 3. ანალიტიკოსის ინტერპრეტაციების მეშვეობით ანალიზირებულის ფსიქიკის